Ons onderwijs

Visie

Samen met ouders, leerlingen en externe partijen van de Pijler werken wij aan betrokkenheid. Aan sociaal gedrag hechten wij veel waarde, we tonen respect naar elkaar en hebben een positieve houding. Via zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling werken wij naar een optimale vorm van passend onderwijs voor alle leerlingen. Ons onderwijs is gebaseerd op de vier pijlers die niet los van elkaar kunnen worden gezien. 1. Betrokkenheid We zorgen voor betrokkenheid door open communicatie en het bevorderen van ouderparticipatie. Daarbij staan wij open voor de mening van ouders en houden wij hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind(eren). De Pijler weerspiegelt daarbij de culturele samenstelling van de wijk. Hierdoor hebben onze kinderen een unieke kans om daar op een natuurlijke manier kennis mee te maken. Zo leren ze rekening te houden met elkaar en dragen wij als school bij aan een verdraagzame samenleving. Wij verwachten interesse van ouders in de ontwikkeling van hun kind(eren). Ook investeren de ouders in goed contact met de leerkrachten en de school. We maken kinderen gemotiveerd en betrokken bij hun eigen leerproces door aan te sluiten bij hun belevingswereld. De externe partijen zoals de School Maatschappelijk Werker, de schoolcontactpersoon en intern begeleiders van de school helpen ook mee aan de open communicatie en versterken hiermee de band tussen ouders, kinderen en school.   2. Sociaal gedrag Iedereen moet het gevoel hebben zich zelf te kunnen zijn en geaccepteerd te zijn. Wij benaderen dan ook iedereen met een positieve, energieke en open houding. Samen maken we regels en afspraken; gelijkwaardigheid is daarbij altijd uitgangspunt. Onze verwachtingen zijn hoog en we bieden ieder kind kansen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen. Wij stimuleren positieve interactie, we zijn beleefd en hebben veel aandacht voor elkaar. Ouders sluiten zich ook geheel aan bij deze regels en afspraken. Zij hebben aandacht voor hun kind(eren) en dragen bij aan een positieve wisselwerking. De kinderen houden rekening met elkaar en respecteren de verschillen die binnen de school zichtbaar zijn. Ook hebben zij aandacht voor andere kinderen uit hun klas en voor hun omgeving. De externe partijen kijken naar de mogelijkheden van onze kinderen, hun ouders en de leerkrachten en zorgen voor stimulering van hun ontwikkeling.   3. Zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling Het team op de Pijler geeft ruimte waar dat kan en stuurt en begeleidt waar dat nodig is. Omdat kinderen in een verschillend tempo en op verschillende manieren leren, maken wij gebruik van het Directe Instructie Model. Ieder kind krijgt daarbij precies de instructie die het nodig heeft. De inrichting van het lokaal stimuleert de zelfstandige ontwikkeling van de kinderen. Ook de persoonlijke ontwikkeling raakt gestimuleerd en we kunnen daardoor gedifferentieerd onderwijs aanbieden. Ons team blijft zich zelf ontwikkelen; onze deskundigheid en vaardigheid stemmen we af op de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ouders zorgen ervoor dat hun kind steeds zelfstandiger wordt; dit verhoogt het functioneren in de maatschappij. De kinderen leren zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor de planning van hun werk en hun leerproces. Externe partijen geven vervolgens kennis en vaardigheden door, waardoor de kinderen, de ouders en het team zich verder ontwikkelen. Ook stimuleren zij alle partijen te blijven groeien.   4. Passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek op een school krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van het kind. Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen meer leerlingen naar een reguliere school. Iedere leerling krijgt bij ons een passend onderwijsarrangement, verrijkt, basis of intensief arrangement. Leerkrachten signaleren vroegtijdig leer,- opgroei- en opvoedproblemen. Bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of ontwikkelingsachterstand sluiten wij de instructies zo goed mogelijk aan bij hun niveau in een gevarieerde leeromgeving. Voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. De ouders informeren de leerkrachten over de ontwikkelingen van hun kind. Zij helpen en werken mee om hun kind het onderwijs te laten krijgen dat bij hen past en stimuleren hun kind om hun talenten te ontwikkelen. Het schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs van onze school is nog in ontwikkeling. In dat document zullen de mogelijkheden van De Pijler worden beschreven hoe leerlingen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben.  

Leerlingzorg IB

Bij de Pijler zijn er drie intern begeleiders (IB-ers) verantwoordelijk voor de zorg omtrent leerlingen. Anne Ross - intern begeleider voor de groepen 1, 2 en 3 Corinne Sierink - intern begeleider voor de groepen 4 en 5 Anneke de Kruyk - intern begeleider voor de groepen 6,7 en 8 De zorg die school verleent is heel breed. Zo is er zorg op sociaal emotioneel gebied, zorg omtrent gedrag en zorg op het gebied van leren. Zorg kan nodig zijn voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied, maar ook voor kinderen die meer aankunnen dan het reguliere onderwijsaanbod. Werkzaamheden IB De werkzaamheden van de IB-er bestaan uit het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkracht bij het uitvoeren van het onderwijs in de groep. Tijdens de groepsbespreking (drie keer per jaar) bespreekt de IB-er samen met de groepsleerkracht de resultaten. Op basis hiervan worden er groepsplannen opgesteld. Indien gewenst kan de leerkracht tussentijds ook een beroep doen op de IB-er als er zorg wordt gesignaleerd. De IB-er komt regelmatig in de groep kijken; tijdens een groepsbezoek (twee keer per jaar) of tijdens een observatie vanwege zorgen m.b.t. een bepaalde leerling of de groep in het algemeen. Indien er behoefte is aan expertise van buitenaf, kan de school een beroep doen op externe partijen zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), de schoolcontactpersoon vanuit Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO), https://www.pporotterdam.nl, logopedie en fysiotherapie. Dit vindt altijd plaats in samenspraak met ouders. Voor ouders die graag een gesprek willen met betrekking tot de zorg voor hun kind is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.  De intern begeleiders hebben ook overleg met andere intern begeleiders binnen het samenwerkingsverband en onderhouden zij contacten met scholen voor speciaal (basis-) onderwijs, de schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties.

Gym

Wij vinden beweging essentieel voor zowel de sociale, cognitieve als motorische ontwikkeling van de kinderen. Het is bewezen dat de hersenen tijdens het bewegen worden geactiveerd en daardoor ontstaan er meer verbindingen in de hersenstructuur. Dit zorgt op zijn tijd weer voor een betere cognitieve (school) prestatie. Tijdens het bewegen leren kinderen in speelse vorm veel sociale vaardigheden, zoals samenwerken, rekening houden met een ander, omgaan met gevoelens van jezelf en een ander, etc. Het ontwikkelen van de motoriek is natuurlijk het voornaamste doel van de gestructureerde gymlessen.  Gym bij de Pijler voor kleuters Er wordt vanaf groep 1 al iedere week twee keer bewogen onder leiding van onze groepsleerkrachten. Onze groepsleerkrachten bij de kleuters geven per week twee beweeglessen in het speellokaal. Er wordt een sport en spel les gegeven en een klim en klauter les. Door deze variatie krijgen de kleuters de kans om zich op de vijf grondmotorische basisvaardigheden te ontwikkelen.  Tijdens de lessen wordt er ook aandacht besteed aan de sociale- en regelvaardigheden binnen het domein sport en bewegen. De motorische ontwikkeling wordt in de gaten gehouden en indien nodig wordt er samengewerkt met de specialisten van InBalans, dit is oefentherapie gericht op de onderdelen: evenwicht, oog handcoördinatie, handvaardigheid, schrijfmotoriek, ruimtelijke oriëntatie en houding.     Gym bij de Pijler. vanaf groep 3 De vakleerkrachten bewegingsonderwijs, ofwel gymleraren, streven er iedere gymles naar de les zo in te richten dat alle leerlingen op een veilige, uitdagende manier plezier in het bewegen kunnen ervaren. Een veilige sfeer staat bij ons bovenaan en binnen deze veilige sfeer hebben we de uitdaging om ieder kind uit te dagen en te bereiken, zodat we ze de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken maar daarnaast is er ook veel ruimte voor het individu. Er wordt rekening gehouden met verschillende niveaus en ieder kind wordt gezien. We hopen door ons aanbod in een veilige en plezierige omgeving de kinderen mee te geven dat een actieve leefstijl niet alleen gezond is maar ook nog eens heel erg leuk.   

Cultuur en Muziek

Cultuur Het Cultuurtraject Rotterdam is een inspirerende educatieve route voor leerlingen langs concertzalen, theaters en musea in Rotterdam. Gedurende hun schoolloopbaan maken leerlingen kennis met iedere kunstdiscipline: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur. De activiteiten nodigen uit om te kijken, te luisteren en je open te stellen voor het nieuwe, het andere. Maar ze nodigen ook uit om zelf aan de slag te gaan en zo spelenderwijs te ontdekken wat het is om kunst te maken. En er is altijd ruimte voor leerlingen om met elkaar te praten over wat ze hebben gezien en gedaan. Leerlingen komen in contact met beeldend kunstenaars, dansers, acteurs, fotografen en muzikanten. Met regisseurs, choreografen, filmmakers en ontwerpers. Met denkers en met makers, amateurs en professionals.  Elke leerling doet twee activiteiten per jaar. In groep 1 tot en met 4 gebeurt dat vaak op school. Vanaf groep 5 in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs gaan de leerlingen steeds vaker naar buiten. Aan het eind van het Cultuurtraject Rotterdam is de leerling bekend en vertrouwd met de kunsten in het algemeen en de plekken in de stad waar ze worden beoefend en getoond. Het Cultuurtraject Rotterdam wordt georganiseerd door het KCR.   Muziek SKVR heeft 8 Wijkmuziekscholen in Rotterdam. In alle wijken is de opzet hetzelfde: op één vaste dag in de week na schooltijd worden er muzieklessen gegeven door vier SKVR-docenten. De Wijkmuziekscholen zijn toegankelijk voor kinderen die in de buurt wonen of in de buurt naar school gaan. De Wijkmuziekschool is een laagdrempelige plek waar kinderen vanaf groep 5 en voor viool zelfs vanaf groep 3, instrumentale muzieklessen kunnen volgen. Er worden groepslessen gegeven aan maximaal 8 kinderen tegelijk. De wekelijkse groepsles wordt eens in de 5 à 7 weken vervangen door een orkestles. De kinderen van de verschillende instrumenten repeteren dan onder leiding van één van de docenten aan gezamenlijke stukken. De Wijkmuziekschool Feijenoord vindt voor o.a. leerlingen van de Pijler plaats op donderdagmiddag na schooltijd bij de kleine Pijler aan de Rijtuigweg 1. Vooraf vinden er proeflessen plaats waarna leerlingen kunnen worden aangemeld. Aanmeldingen gaan via de coördinator van de SKVR Wijkmuziekschool. Deelnemen aan de Wijkmuziekschool kost € 150,- per jaar. Er zijn verschillende kortingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld met de RotterdamPas, of door een vergoeding van het Jeugdfonds Cultuur. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de SKVR. Via onze maatschappelijk werkster, Birgül Atas, kan een aanvraag gedaan worden voor het Jeugdfonds Cultuur.

Rotterdamse Munt

De stadstuinen van Rotterdamse Munt zijn een oase van rust en verwondering, middenin de stad. Samen met stadsgenoten steken zij de handen uit de mouwen en maken ze boeiende pluktuinen waar jonge stadsgenoten de magie van planten ontdekken. Waar organisaties groeizame teamdagen organiseren en waar stadsbewoners inspiratie ophalen voor hun eigen stukje groene, gezonde stad en tegelijkertijd genieten van de levendigheid middenin de stad. Ontdek, pluk en proef de stadsnatuur met al je zintuigen. Rotterdamse Munt maakt Groen voor de stad. Groen zorgt voor een levendige en gezonde stad. Het filtert water en de lucht die we inademen, het werkt verkoelend in de zomer en biedt beschutting in de winter. Groen werkt positief voor onze gezondheid en creativiteit, vergroot ons geluksgevoel én zorgt ook voor superverse en smaakvolle oogst. Leerlijn Smaak groeit De stadstuinen van Rotterdamse Munt zijn de ideale plek om te leren over de natuur en gezond eten. Rotterdamse Munt biedt een speels lesprogramma dat gericht is op zelf ontdekken met veel praktische opdrachten. Het lesprogramma vormt een doorgaande leerlijn voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 6. De leerlingen bouwen niet alleen kennis op over de natuur, zij raken er ook meer bij betrokken door de directe zintuiglijke ervaringen in een groene oase. Na het volgen van de lessen weten kinderen meer van de natuur, hoe deze werkt en hoe ze hun eigen eten kunnen laten groeien, ook hebben ze ervaren wat natuurlijke smaken kunnen doen en hoe lekker gezond eten kan zijn. Opbouw van de lessen Elke les wordt geïntroduceerd met een spel waarmee enthousiasme wordt aangewakkerd en wat ervoor zorgt dat de leerlingen open staan voor de lesstof. Vervolgens verdiepen de leerlingen hun begrip van natuurlijke groeiprocessen door zelf onderzoek te doen en tuinier-vaardigheden te leren. De inzichten van het tuinieren zijn breder toepasbaar op aspecten van het dagelijks leven zoals de dynamiek van groeiprocessen in het algemeen. Het resultaat van groei wordt tastbaar in smaak-experimenten. Wat werkt er beter en maakt meer indruk dan het zelf ervaren van natuurlijke groeiprocessen en echte smaak? Beleef en leer in het echt!Bij Rotterdamse Munt kun je ook in vakanties of op woensdagmiddagen Op Expeditie in de stadsnatuur. Voor de actuele agenda van deze activiteiten kijk je op de website Rotterdamsemunt.nl/voor-kids of Rotterdamsemunt.nl/agenda