Visie

Samen met ouders, leerlingen en externe partijen van de Pijler werken wij aan betrokkenheid.
Aan sociaal gedrag hechten wij veel waarde, we tonen respect naar elkaar en hebben een positieve houding.
Via zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling werken wij naar een optimale vorm van passend onderwijs voor alle leerlingen.
Ons onderwijs is gebaseerd op de vier pijlers die niet los van elkaar kunnen worden gezien.


1. Betrokkenheid


We zorgen voor betrokkenheid door open communicatie en het bevorderen van ouderparticipatie. Daarbij staan wij open voor de mening van ouders en houden wij hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind(eren).
De Pijler weerspiegelt daarbij de culturele samenstelling van de wijk. Hierdoor hebben onze kinderen een unieke kans om daar op een natuurlijke manier kennis mee te maken.
Zo leren ze rekening te houden met elkaar en dragen wij als school bij aan een verdraagzame samenleving.
Wij verwachten interesse van ouders in de ontwikkeling van hun kind(eren). Ook investeren de ouders in goed contact met de leerkrachten en de school.
We maken kinderen gemotiveerd en betrokken bij hun eigen leerproces door aan te sluiten bij hun belevingswereld.
De externe partijen zoals de School Maatschappelijk Werker, de schoolcontactpersoon en intern begeleiders van de school helpen ook mee aan de open communicatie en versterken hiermee de band tussen ouders, kinderen en school.
 

2. Sociaal gedrag


Iedereen moet het gevoel hebben zich zelf te kunnen zijn en geaccepteerd te zijn. Wij benaderen dan ook iedereen met een positieve, energieke en open houding.
Samen maken we regels en afspraken; gelijkwaardigheid is daarbij altijd uitgangspunt.
Onze verwachtingen zijn hoog en we bieden ieder kind kansen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.
Wij stimuleren positieve interactie, we zijn beleefd en hebben veel aandacht voor elkaar. Ouders sluiten zich ook geheel aan bij deze regels en afspraken. Zij hebben aandacht voor hun kind(eren) en dragen bij aan een positieve wisselwerking.
De kinderen houden rekening met elkaar en respecteren de verschillen die binnen de school zichtbaar zijn. Ook hebben zij aandacht voor andere kinderen uit hun klas en voor hun omgeving.
De externe partijen kijken naar de mogelijkheden van onze kinderen, hun ouders en de leerkrachten en zorgen voor stimulering van hun ontwikkeling.
 

3. Zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling


Het team op de Pijler geeft ruimte waar dat kan en stuurt en begeleidt waar dat nodig is.
Omdat kinderen in een verschillend tempo en op verschillende manieren leren, maken wij gebruik van het Directe Instructie Model. Ieder kind krijgt daarbij precies de instructie die het nodig heeft.
De inrichting van het lokaal stimuleert de zelfstandige ontwikkeling van de kinderen. Ook de persoonlijke ontwikkeling raakt gestimuleerd en we kunnen daardoor gedifferentieerd onderwijs aanbieden.
Ons team blijft zich zelf ontwikkelen; onze deskundigheid en vaardigheid stemmen we af op de ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Ouders zorgen ervoor dat hun kind steeds zelfstandiger wordt; dit verhoogt het functioneren in de maatschappij.
De kinderen leren zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor de planning van hun werk en hun leerproces. Externe partijen geven vervolgens kennis en vaardigheden door, waardoor de kinderen, de ouders en het team zich verder ontwikkelen. Ook stimuleren zij alle partijen te blijven groeien.
 

4. Passend onderwijs


Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek op een school krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van het kind.
Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen meer leerlingen naar een reguliere school. Iedere leerling krijgt bij ons een passend onderwijsarrangement, verrijkt, basis of intensief arrangement.
Leerkrachten signaleren vroegtijdig leer,- opgroei- en opvoedproblemen.
Bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of ontwikkelingsachterstand sluiten wij de instructies zo goed mogelijk aan bij hun niveau in een gevarieerde leeromgeving. Voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften stelt de school een ontwikkelingsperspectief op.
De ouders informeren de leerkrachten over de ontwikkelingen van hun kind. Zij helpen en werken mee om hun kind het onderwijs te laten krijgen dat bij hen past en stimuleren hun kind om hun talenten te ontwikkelen.
Het schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs van onze school is nog in ontwikkeling. In dat document zullen de mogelijkheden van De Pijler worden beschreven hoe leerlingen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben.