Leerlingzorg IB

Bij de Pijler zijn er drie intern begeleiders (IB-ers) verantwoordelijk voor de zorg omtrent leerlingen.

Anne Ross - intern begeleider voor de groepen 1, 2 en 3
Corinne Sierink - intern begeleider voor de groepen 4,5 en 6
Kyra Meurs - intern begeleider voor de groepen 7 en 8

De zorg die school verleent is heel breed. Zo is er zorg op sociaal emotioneel gebied, zorg omtrent gedrag en zorg op het gebied van leren. Zorg kan nodig zijn voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied, maar ook voor kinderen die meer aankunnen dan het reguliere onderwijsaanbod.

Werkzaamheden IB
De werkzaamheden van de IB-er bestaan uit het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkracht bij het uitvoeren van het onderwijs in de groep

Tijdens de groepsbespreking bespreekt de IB-er samen met de groepsleerkracht de resultaten. Op basis hiervan worden er groepsplannen opgesteld. Indien gewenst kan de leerkracht tussentijds ook een beroep doen op de IB-er als er zorg wordt gesignaleerd.

De IB-er komt regelmatig in de groep kijken; tijdens een groepsbezoek of tijdens een observatie vanwege hulpvragen m.b.t. een bepaalde leerling of de groep in het algemeen.

Indien er behoefte is aan expertise van buitenaf, kan de school een beroep doen op externe partijen zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), de schoolcontactpersoon vanuit Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO) logopedie en fysiotherapie. Dit vindt altijd plaats in samenspraak met ouders. Voor ouders die graag een gesprek willen met betrekking tot de zorg voor hun kind is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. 
De intern begeleiders hebben ook overleg met andere intern begeleiders binnen het samenwerkingsverband en onderhouden zij contacten met scholen voor speciaal (basis-) onderwijs, de schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties.

OBS De Pijler

W.G. Witteveenplein 10
3071 MA Rotterdam

Telefoon: (010) 290 0 290
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler

OBS De Pijler - nevenlocatie

Rijtuigweg 1
3071 ZA Rotterdam

Telefoon: (010) 48 52 952
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler - nevenlocatie